bel redactie 074 - 256 66 99

Rekenkamercommissie Haaksbergen geeft besluitvormingsproces Marktplan onvoldoende

Gepubliceerd op: 12/02/2019

Rekenkamercommissie Haaksbergen geeft besluitvormingsproces Marktplan onvoldoende

Het besluitvormingsproces rondom het Marktplan scoort ook vanaf 2012 onvoldoende op de criteria effectiviteit, efficiency en legitimiteit. Daarbij speelde de politieke situatie in Haaksbergen een belangrijke rol. Dat is de harde conclusie die de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen trekt in het rapport “Het Centrum Centraal II: This is not a love song”, dat vandaag aan de gemeenteraad is aangeboden.Het rapport is een vervolg op het rapport “Het Centrum Centraal”, dat in 2013 door de raad is vastgesteld. Dat rapport beschrijft de ontwikkelingen rond het centrumplan tot en met 2011, terwijl het nieuwe rapport de periode vanaf 2012 behandelt.Uit het rapport “Het Centrum Centraal” is door de ambtelijke organisatie aantoonbaar lering getrokken. Maar dat heeft uiteindelijk in de periode 2012-2017 niet tot een effectiever, doelmatiger of rechtmatiger besluitvormingsproces geleid. Ook zijn middelen, menskracht en tijd inefficiënt ingezet.

Alles was in positie gebracht om met de realisatie van de marktplannen te kunnen beginnen, maar anno 2019 is nog steeds geen schop de grond ingegaan. Inmiddels dient door een uitspraak van de Raad van State een deel van het selectieproces voor een ontwikkelaar herhaald te worden. De voorbereidingskosten zijn opgelopen tot in totaal € 6.800.000 (was eind 2011 nog € 4.700.000) en daar komt ieder jaar ongeveer € 50.000 bij. Daarbij zijn niet de meerkosten inbegrepen die de uitspraak van de Raad van State van 17 oktober 2018 met zich meebrengt.Wanneer het college in december 2016 bereid zou zijn geweest iets meer tijd vrij te maken om de tweede bieding van Roerink serieus te beoordelen en door te rekenen, had veel consternatie voorkomen kunnen worden. Dat dit toch niet gebeurde was onder meer het gevolg van de politieke situatie in Haaksbergen.De stijl van communiceren en debatteren in de raad van Haaksbergen had al eerder tot sterk gepolariseerde verhoudingen geleid. In de inhoudelijke discussies van de raad over het Marktplan, met name met wethouder Van Vlaanderen, klonk over en weer steeds “oud zeer” door.De raad was onvoldoende proactief wanneer het om informatie aangaande de voortgang van het Marktplan ging. Maar het college deelde ook minder en minder vaak informatie dan mogelijk zou zijn geweest. De inwoners en ondernemers van Haaksbergen werden daarnaast onvoldoende en te laat in het proces meegenomen.Meerdere plannen voor de invulling van het “gat in de markt” werden aangeleverd. De cijfermatige details daarvan en de verschillen hadden inzichtelijker gemaakt en overzichtelijker gepresenteerd kunnen worden, niet alleen aan de raad maar ook aan de inwoners van Haaksbergen. Dan zou er ruimte geweest zijn om ook ten aanzien van de kwalitatieve aspecten van beide plannen opnieuw tot een afweging te komen en daar de meningen en de wensen van de inwoners mede bij te betrekken. Met hopelijk als gevolg: minder geruchten en insinuaties en meer draagvlak voor het uiteindelijk gekozen plan.

Cruciale voorwaarde daarvoor zou dan wel zijn geweest dat de partijen in de raad bereid en in staat waren geweest voldoende afstand tot en onafhankelijkheid ten opzichte van de “eigen” wethouders te scheppen en te behouden, zodat beide plannen gelijkwaardig beoordeeld hadden kunnen worden op hun duurzame meerwaarde voor Haaksbergen.De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie liggen eigenlijk voor de hand.

Bij een groot project als het Marktplan moeten inwoners en betrokken ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming worden betrokken. “Vergroting van het draagvlak bij de inwoners betekent vrijwel zeker ook een breder politiek draagvlak. En minder langdurige en ingrijpende besluitvormingsprocessen, minder juridische claims. En dus ook lagere kosten”, vindt voorzitter Ellen Odenthal van de Rekenkamercommissie.

Daarnaast moeten biedingen goed vergelijkbaar zijn en de weging van de criteria, waaraan de biedingen worden getoetst helder en transparant. Niet alleen de kosten en baten van een project zelf, maar ook de risico’s en de kosten ervan op langere termijn moeten worden meegewogen.Maar het belangrijkste advies is wel dat in Haaksbergen de onderlinge politieke verhoudingen verder moeten verbeteren. “Handel in het belang van Haaksbergen en niet alleen in het belang van de coalitie en/of de oppositie. Gun elkaar een succesje. Overweeg mediation wanneer er bij belangrijke projecten geen breed gedragen besluit dreigt te komen”, aldus de Rekenkamercommissie. Ook betere afspraken over de omgangsvormen in de gemeenteraad en tussen raad, college en ambtenaren onderling zouden helpen.

Ellen Odenthal: ”Felle inhoudelijke discussies moeten altijd mogelijk zijn, maar wel in een constructieve sfeer en in een veilige omgeving. Dat komt de besluitvorming, en daarmee uiteindelijk ook de inwoners van Haaksbergen, ten goede.”Het rapport wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 27 maart behandeld.

Bron: RTV Sternet

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht