bel redactie 074 - 256 66 99

Regionaal nieuws

Rekenkamercommissie Haaksbergen geeft besluitvormingsproces Marktplan onvoldoende

Gepubliceerd op: 12/02/2019

Het besluitvormingsproces rondom het Marktplan scoort ook vanaf 2012 onvoldoende op de criteria effectiviteit, efficiency en legitimiteit. Daarbij speelde de politieke situatie in Haaksbergen een belangrijke rol. Dat is de harde conclusie die de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen trekt in het rapport “Het Centrum Centraal II: This is not a love song”, dat vandaag aan de gemeenteraad is aangeboden.Het rapport is een vervolg op het rapport “Het Centrum Centraal”, dat in 2013 door de raad is vastgesteld. Dat rapport beschrijft de ontwikkelingen rond het centrumplan tot en met 2011, terwijl het nieuwe rapport de periode vanaf 2012 behandelt.Uit het rapport “Het Centrum Centraal” is door de ambtelijke organisatie aantoonbaar lering getrokken. Maar dat heeft uiteindelijk in de periode 2012-2017 niet tot een effectiever, doelmatiger of rechtmatiger besluitvormingsproces geleid. Ook zijn middelen, menskracht en tijd inefficiënt ingezet.

Alles was in positie gebracht om met de realisatie van de marktplannen te kunnen beginnen, maar anno 2019 is nog steeds geen schop de grond ingegaan. Inmiddels dient door een uitspraak van de Raad van State een deel van het selectieproces voor een ontwikkelaar herhaald te worden. De voorbereidingskosten zijn opgelopen tot in totaal € 6.800.000 (was eind 2011 nog € 4.700.000) en daar komt ieder jaar ongeveer € 50.000 bij. Daarbij zijn niet de meerkosten inbegrepen die de uitspraak van de Raad van State van 17 oktober 2018 met zich meebrengt.Wanneer het college in december 2016 bereid zou zijn geweest iets meer tijd vrij te maken om de tweede bieding van Roerink serieus te beoordelen en door te rekenen, had veel consternatie voorkomen kunnen worden. Dat dit toch niet gebeurde was onder meer het gevolg van de politieke situatie in Haaksbergen.De stijl van communiceren en debatteren in de raad van Haaksbergen had al eerder tot sterk gepolariseerde verhoudingen geleid. In de inhoudelijke discussies van de raad over het Marktplan, met name met wethouder Van Vlaanderen, klonk over en weer steeds “oud zeer” door.De raad was onvoldoende proactief wanneer het om informatie aangaande de voortgang van het Marktplan ging. Maar het college deelde ook minder en minder vaak informatie dan mogelijk zou zijn geweest. De inwoners en ondernemers van Haaksbergen werden daarnaast onvoldoende en te laat in het proces meegenomen.Meerdere plannen voor de invulling van het “gat in de markt” werden aangeleverd. De cijfermatige details daarvan en de verschillen hadden inzichtelijker gemaakt en overzichtelijker gepresenteerd kunnen worden, niet alleen aan de raad maar ook aan de inwoners van Haaksbergen. Dan zou er ruimte geweest zijn om ook ten aanzien van de kwalitatieve aspecten van beide plannen opnieuw tot een afweging te komen en daar de meningen en de wensen van de inwoners mede bij te betrekken. Met hopelijk als gevolg: minder geruchten en insinuaties en meer draagvlak voor het uiteindelijk gekozen plan.

Cruciale voorwaarde daarvoor zou dan wel zijn geweest dat de partijen in de raad bereid en in staat waren geweest voldoende afstand tot en onafhankelijkheid ten opzichte van de “eigen” wethouders te scheppen en te behouden, zodat beide plannen gelijkwaardig beoordeeld hadden kunnen worden op hun duurzame meerwaarde voor Haaksbergen.De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie liggen eigenlijk voor de hand.

Bij een groot project als het Marktplan moeten inwoners en betrokken ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming worden betrokken. “Vergroting van het draagvlak bij de inwoners betekent vrijwel zeker ook een breder politiek draagvlak. En minder langdurige en ingrijpende besluitvormingsprocessen, minder juridische claims. En dus ook lagere kosten”, vindt voorzitter Ellen Odenthal van de Rekenkamercommissie.

Daarnaast moeten biedingen goed vergelijkbaar zijn en de weging van de criteria, waaraan de biedingen worden getoetst helder en transparant. Niet alleen de kosten en baten van een project zelf, maar ook de risico’s en de kosten ervan op langere termijn moeten worden meegewogen.Maar het belangrijkste advies is wel dat in Haaksbergen de onderlinge politieke verhoudingen verder moeten verbeteren. “Handel in het belang van Haaksbergen en niet alleen in het belang van de coalitie en/of de oppositie. Gun elkaar een succesje. Overweeg mediation wanneer er bij belangrijke projecten geen breed gedragen besluit dreigt te komen”, aldus de Rekenkamercommissie. Ook betere afspraken over de omgangsvormen in de gemeenteraad en tussen raad, college en ambtenaren onderling zouden helpen.

Ellen Odenthal: ”Felle inhoudelijke discussies moeten altijd mogelijk zijn, maar wel in een constructieve sfeer en in een veilige omgeving. Dat komt de besluitvorming, en daarmee uiteindelijk ook de inwoners van Haaksbergen, ten goede.”Het rapport wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 27 maart behandeld.
Lees verder...

Betekenisvol ondernemen in de stoomtrein!

Gepubliceerd op: 12/02/2019

Mensen willen vooral iets betekenen voor anderen en bedrijven bestaan om de wereld beter te maken. Dat is de visie achter de betekeniseconomie. Tijdens de relatiebijeenkomst ‘Betekenisvol op reis’ van Olympia op vrijdag 25 januari jongstleden gingen ruim 65 ondernemers in de stoomtrein in gesprek over werk van maatschappelijk belang: werk dat ertoe doet.

Bij de unieke, sfeervolle locatie Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen ontmoetten Achterhoekse en Twentse ondernemers elkaar voor een middag betekenisvol ondernemen. Na een heerlijke lunch lichtte Kaj Morel de uitgangspunten van de betekeniseconomie toe en hoe ondernemers deze in de praktijk kunnen brengen. “De betekeniseconomie stelt het belang van de gemeenschap voorop”, vertelt de lector, eigenaar van de Zaak van Betekenis en auteur van het boek ‘Tijd voor de betekeniseconomie’. “Het gaat uit van gewetensvol handelen en de wil van mensen iets te betekenen voor anderen. Waar de huidige economie de op zichzelf gerichte mens centraal stelt, stelt de betekeniseconomie de op de ander gerichte mens centraal. Het gaat om de manier waarop je kijkt naar mensen en de gemeenschap. Dat heeft gevolgen voor de rol van bedrijven, de manier van zakendoen en he je waarde definieert. Groei in omzet is dan niet je primaire doel, dat is een resultaat van betekenisvol ondernemen. Hiermee kun je het verschil maken!”

Waarde toevoegen
Olympia wil als organisator van deze middag de betekeniseconomie stimuleren in de regio. “Wij zetten in op de ontwikkeling van betekenisvol werk. Want werk betekent meer dan salaris alleen. Het gaat om een stukje zingeving, structuur, ergens bij horen,” legt franchisenemer Robert Heinst uit. “In dat kader is het belangrijk dat je mens en organisatie verbindt op meer aspecten dan een fit op competenties. Werkgevers moeten dus meer kijken naar de juiste match tussen persoonlijke drijfveren en de missie en waarden van hun bedrijf. En dan heb je het over betekenisvol werken en ondernemen.”

Nostalgische treinrit
De ondernemers kregen deze middag de ruimte om te reageren en met elkaar van gedachten te wisselen. Ze stapten voor een nostalgische treinrit van Haaksbergen naar Boekelo in een historische stroomtrein. Wanneer de locomotief al stomend in beweging komt, worden de ondernemers door Kaj Morel uitgedaagd om na te denken over de spelregels van de betekeniseconomie en de wijze waarop zij daar binnen hun bedrijf invulling aan kunnen geven. Hoe kun je anders denken, anders organiseren en anders doen? Dat heeft iedereen deze middag aan den lijve kunnen ervaren. Een handig hulpmiddel hierbij waren de stellingen uit het Betekenisspel.

Inzichten en handvatten
Tijdens de aansluitende borrel werd in het museum volop nagepraat en zijn kennis en ideeën uitgewisseld. Na afloop gingen de aanwezigen met een gevulde tas van Olympia met onder andere het boek ‘Tijd voor de betekeniseconomie’ mee. Zo kunnen de ondernemers de verkregen inzichten nog nalezen en hebben zij handvatten waarmee zij in de toekomst verder kunnen.

Meer info:

Robert Heinst: tel. 0544 35 39 40 of e-mail lichtenvoorde@olympia.nl
Lees verder...

Kraomschudd’n in de schaapskooi Haaksbergen

Gepubliceerd op: 12/02/2019

Kom gezellig 'kraamschudden' tijdens de lammetjesdagen in onze prachtige schaapskooi "Horstervennehoes" in Haaksbergen.

Er zijn dan al heel veel lammetjes geboren, die vrolijk ronddartelen met elkaar en tussen alle schapenmoeders door. Een heerlijk gezicht. Misschien wordt er wel een lammetje geboren terwijl u op bezoek bent. De herders en vrijwilligers doen ondertussen gewoon hun dagelijkse werk, ook dat is interessant om mee te maken.

U bent welkom op de laatste zondag van de maand nl: zondag 24 februari en zondag 31 maart tussen 12 uur en 16 uur.

Entree is: 1 euro voor kinderen, (kinderen tot 4 jaar gratis) 2 euro voor volwassenen (vanaf 16 jaar)

U kunt tegen een kleine vergoeding iets te drinken kopen, waarbij er uiteraard beschuit met muisjes geserveerd wordt. Kijk voor de routebeschrijving op de website www.schaapskuddehaaksbergen.nl
Lees verder...

Meer Regionaal nieuws