bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente Hengelo sluit 2016 af met een positief saldo van 6,1 miljoen euro

De gemeente Hengelo heeft het boekjaar 2016 met een positief resultaat van 6,1 miljoen euro afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening en jaarverslag waarmee het college op 6 juni mee heeft ingestemd. Daarmee is het negatief resultaat van 3,3 miljoen in 2015 omgebogen. In dat jaar werd het resultaat met name gedrukt door een afboeking van 10 miljoen euro op Warmtenet.

Dat het de goede kant op gaat met de financiën van de gemeentekas, werd onlangs al duidelijk bij de presentatie van de concept Kadernota 2018 – 2021, waarin de gemeente liet weten dat de komende jaren geen aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Er is voor het eerst sinds jaren zelfs ruimte voor nieuw beleid, gemiddeld is daarvoor jaarlijks een bedrag van 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Het college kijkt dan ook tevreden terug. "We hebben al onze voorgenomen plannen kunnen realiseren. waarbij we op diverse fronten hebben geïnvesteerd in onze stad," aldus wethouder Mariska ten Heuw. Het positief jaarresultaat van zes miljoen is grotendeels te verklaren door de afrekening van Het Besluit Woninggebonden Subsidies. Dat is een subsidieregeling uit 1995 van het rijk voor betaalbare nieuwbouw dat doorliep tot en met 2016. Van de ontvangen rijksgelden resteert na afhandeling 4,6 miljoen euro. Daarnaast zijn er meevallers bij de bijstandsverlening van 346,000 euro, onder meer doordat er minder bijstand is verstrekt.

Ondanks het positieve resultaat van 6,1 miljoen euro blijft de gemeente op de centjes letten. Het college van B en W stelt daarom voor om 5,6 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Extra geld is er wel voor de binnenstad van Hengelo. Zo wordt 475.000 euro extra gereserveerd om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren. Ook is 51.000 euro beschikbaar als inhaalbudget voor de vervanging van speelplekken in 2017.