bel redactie 074 - 256 66 99

Burgemeester 'geschrokken' en 'opgelucht' na conclusies BING in zaak Harink

Burgemeester Schelberg van Hengelo is zowel 'geschrokken' als 'opgelucht' na de conclusies van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in de zaak Harink.

Geen misbruik

BING concludeerde dat niet gebleken is dat Johan Harink (CDA) misbruik heeft gemaakt van zijn positie als raadslid om bepaalde zaken te bewerkstelligen. Maar Harink heeft met betrekking tot de overtredingen die hij als agrariër heeft begaan, in relatie tot zijn raadslidmaatschap, geen voorbeeldgedrag getoond. Van een raadslid mag worden verwacht dat hij als privépersoon wet- en regelgeving naleeft. 


Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was de beschuldiging van bouwkundig adviseur Beltman dat Harink zijn positie zou hebben gebruikt om een uitbreiding bij zijn boerderij in Oele te realiseren. Ook door de raadsfractie Lokaal-Hengelo zijn hierover vragen gesteld.

Opgelucht en geschrokken

Sander Schelberg: "Ik ben opgelucht dat er geen sprake is van schending van de integriteitscode in formele zin, maar voor mij is de voorbeeldfunctie die politici en ambtenaren moeten hebben net zo belangrijk. In die zin ben ik geschrokken van het aantal geconstateerde overtredingen op het erf van de heer Harink. Als een raadslid handelt in strijd met wet- en regelgeving, komt daarmee de geloofwaardigheid van het individu en daarmee het gezag en de legitimiteit van het openbaar bestuur, de gemeenteraad, in het geding."

Fouten gemeente

BING constateerde ook gemaakte fouten en onzorgvuldigheden in de gemeentelijke organisatie. "Ik erken dat, het college en de organisatie zelf ook", staat in de persverklaring van de burgemeester. "De ambtelijke organisatie heeft vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek al een aantal maatregelen genomen, dat er voor moet zorgen dat de zorgvuldigheid in handelen wordt verbeterd. Ook is opdracht gegeven voor een intern verbetertraject, gericht op de gehanteerde werkwijzen en procedures in de ruimtelijke ordeningsketen. De gemeentelijke organisatie maakt werk van de geconstateerde punten die betrekking hebben op de fouten in de werkprocessen. Het college zal erop toezien dat dit adequaat wordt opgepakt."

Harink maakte 4 oktober kenbaar zich terug te trekken als raadslid.

De gemeenteraad debatteert 25 oktober tijdens de raadsvergadering over het BING-rapport.